Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 €

 

ΤΟ Δ.Σ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την 81/2018 μελέτη του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%, η οποία έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαυρεωτικής.

Β) Η εκτέλεση του έργου να υλοποιηθεί με διεξαγωγή Ανοικτού Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τον Ν. 4412/16.

Ακολουθεί η απόφαση

ΩΘΡΡΩΛ1-Α1Ν