Με σκοπό την άρτια διεξαγωγή του κατασκηνωτικού προγράμματος, ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού στην Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας. Οι ειδικότητες των 48 εργαζομένων που θα στελεχώσουν την κατασκήνωση κατανέμονται ως εξής:

 

  • ΣΤΕΛΕΧΗ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Συντονιστής 1 Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. 01/08/2018 30/09/2018
Επιμελητές 3 Φοιτητές Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων µε τα παραπάνω προσόντα απόφοιτοι Λυκείου. 01/08/2018 30/09/2018
Ομαδάρχες 15 Απόφοιτοι  Λυκείου, που θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση βεβαίωσης αποφοίτησης  Λυκείου. 01/08/2018 31/08/2018
Ειδ. Συνεργάτες-Ψυχαγωγοί 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Β) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών

Γ) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Δ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2018 31/08/2018
Ειδ. Συνεργάτες-Χειροτεχνίας 3 Πτυχιούχοι των παρακάτω σχολών:

Α) Θεατρικών και  δραματικών Σχολών

Β) Μουσικών και Χορευτικών Σχολών

Γ) Σχολών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων  

Δ) Τ.Ε.Ε.Φ.Α

Ε) Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι Βρεφονηπιοκομίας

01/08/2018 31/08/2018
Γυμναστές 3 Πτυχιούχοι Σχολής Τ.Ε.Ε.Φ.Α.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με αυτά τα προσόντα προσλαμβάνονται φοιτητές Τ.Ε.Ε.Φ.Α και σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων και με τα αυτά προσόντα απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου που είναι αθλητές Αθλητικών Σωματείων

01/08/2018 31/08/2018

 

Β)  ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ Η ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΑΠΌ – ΕΩΣ)

Διαχειριστής 1 Πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή πτυχιούχος ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως  υποψηφίων µε αυτά τα προσόντα, απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου. 01/08/2018 30/09/2018
Βοηθός διαχειριστή 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου. 01/08/2018 30/09/2018
Αποθηκάριος 1 Φοιτητής ΤΕΙ Λογιστικής και σε περίπτωση ελλείψεως υποψηφίων με αυτά τα προσόντα απόφοιτος Λυκείου . 01/08/2018 30/09/2018
Γιατρός 1 Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης  επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής 01/08/2018 31/08/2018
Νοσοκόμος 1 Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  

Β) Πτυχιούχος ΤΕΙ ή προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος

Εν ελλείψει αυτών,

Α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ημεδαπής ή αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγήθηκε η ανωτέρω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

01/08/2018 31/08/2018
Μάγειροι 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2018 30/09/2018
Βοηθός μάγειρα 1 Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στο αντικείμενο που να αποδεικνύεται 01/08/2018 30/09/2018
Εργάτες- Εργάτριες 10 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2018 30/09/2018
Προσωπικό Καθαριότητας                  1 Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα 01/08/2018 30/09/2018
Φύλακας 1 Να έχει απολυτήριο Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι  το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 01/08/2018 30/09/2018
Ειδικός τεχνίτης 1 Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα τεχνίτη συντηρητή κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα απολυτήριο  Δημοτικού εάν έχει αποφοιτήσει μέχρι το 1980 ή απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου εάν έχει αποφοιτήσει μετά το 1980 και 6μηνη εμπειρία. 01/08/2018 30/09/2018

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων, για τις θέσεις των στελεχών µε τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών µε κατασκηνωτική εµπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται.

Οι αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 18.06.2018 έως και τις 22.06.2018, στην υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού& Διοικητικής Μέριμνας Προσωπικού στο            Δημαρχείο Λαυρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2292320176 κα. Ζαρίφη και  2299320213 κα. Κουτσουνάκη, καθημερινές 08:00- 15:00 για περισσότερες πληροφορίες.