Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων  με σύμβαση εργασίας                3 μηνών, για την ειδικότητα: Εργάτες Πυροπροστασίας-Πυρασφάλειας.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 12 3 μήνες

 

Για την παραπάνω ειδικότητα δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, ενώ τα γενικά προσόντα των υποψηφίων είναι τα παρακάτω:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.

 

  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική κατάσταση, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

 

  • Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για

πειθαρχικούς λόγους.

 

  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη,

υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Λαυρεωτικής από τις 24.05.2018 μέχρι και τις 31.05.2018, για να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή.

ΩΔΥ7ΩΛ1-Ζ1Ζ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας